กรมองค์การระหว่างประเทศ
Department of International Organizations

แบ่งส่วนราชการกรมองค์การระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองการสังคม
(3) กองกิจการเพื่อการพัฒนา
(4) กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ
(5) กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(จ) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติ
(ฉ) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน website ของกรม
(ช) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมและกระทรวงฯ
(ซ) ดำเนินการและประสานงานด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ

(2) กองการสังคม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานคณะกรรมการ 3 ของสหประชาชาติ (ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการโยกย้ายถิ่นฐาน)
(ข) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสหประชาชาติ และในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนในประเทศเพื่อกำหนดท่า ทีไทยและเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
(ค) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้เครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Network)
(ง) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้ามชาติที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
(จ) ดำเนินการศึกษา ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินท่าทีของประเทศไทย
(ฉ) ดำเนินการและประสานงานด้านมนุษยชนในกรอบของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์กาชาดเสี้ยววงเดือนแดง ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองกิจการเพื่อการพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการ 2 ของสหประชาชาติ (เศรษฐกิจและสังคม) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ติดตามดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทยและติดตามผลที่ได้รับความช่วยเหลือจากคณะ กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
(ข) ประสานงานกับองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทั่วไป การโทรคมนาคมและอุตุนิยมวิทยา การขนส่ง การอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือด้านอวกาศ และการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ค) เสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารและงบประมาณของสมัชชาสห ประชาชาติ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชุมสหประชาชาติ และการปฏิรูปสหประชาชาติ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และชำระเงินค่าบำรุงให้แก่องค์การสหประชาชาติและ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่รัฐบาลไทยมีพันธกรณี ชำระเงินค่าบำรุงให้แก่การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ขององค์การสหประชาชาติ และเงินบริจาคโดยสมัครใจให้แก่กองทุนต่างๆ ของสหประชาชาติ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์สมัครรับเลือกตั้งของประเทศไทยหรือ ของบุคคลสัญชาติไทยในองค์การระหว่างประเทศ และรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ เสนอข้อคิดเห็น และความเหมาะสม ด้านการต่างประเทศขององค์กรเอกชนต่างประเทศที่ขอเข้ามาดำเนินการในประเทศไทย
(จ) ดำเนินการและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการให้เอกสิทธิ์ สิทธิพิเศษ และความคุ้มกันแก่องค์การระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนต่างประเทศที่ดำเนิน การในประเทศไทย
(ฉ) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมขององค์การระหว่างประเทศ ต่างๆ ที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ช) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ การเดินทางไปดูงานหรือประชุมในต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา และการเยือนไทยของบุคคลสำคัญหรือผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติ
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(5) กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมการ 1 (การลดอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศ) และคณะกรรมการ 4 (การเมืองพิเศษและการปลดปล่อยอาณานิคม) ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการเมือง สันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศภายในกรอบขององค์การสหประชาชาติและองค์การ ระหว่างประเทศที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งเฉพาะ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานของคณะมนตรีความมั่นคง และงานประชุมของคณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการปฏิบัติการักษาสันติภาพของสห ประชาชาติ และคณะอนุกรรมการว่าด้วยนโยบายการเมืองด้านองค์การระหว่างประเทศ
(ค) ประสานงานกับองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศซึ่งรับผิดชอบงาน ด้านลดและควบคุมอาวุธ การต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การรักษาสันติภาพ การคว่ำบาตร การชดใช้ค่าเสียหาย และการปลดปล่อยอาณานิคม
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความร่วมมือกับ ประชาคมระหว่างประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค และสังคมโลก โดยการมีบทบาทอย่างแข็งขันในเวทีระหว่างประเทศ รักษาพันธกรณีของไทยภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญาต่างๆ ที่ไทยเป็นภาคี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จาการเป็นภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและท่าทีของประเทศไทยต่อองค์การสหประชาติ และองค์การระหว่างประเทศ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ
(2) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่มิได้กำหนดให้ เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ
(3) กำกับและดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติและ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะและองค์กรเอกชนต่าง ประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพันธกรณีแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายระหว่างประเทศ และความตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย
(4) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย