กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

     1. พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนทั้งในด้านส่งเสริม ป้องกันบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจ รวมทั้งระบบ รูปแบบ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน
     2. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     3. สนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน ทั้งในด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     4. ให้บริการการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิเพื่อพัฒนางานวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน
     5. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลักด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน
     6. จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทกระทรวง รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด
     7. ประสานงานและร่วมมือในด้านวิชาการสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

 • เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
 • ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 12

 • 1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.0 ต่อประชากรแสนคน
 • 2. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100
 • 3. ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
 • 4. ผู้ป่วยด้วยโรคจิตทางจิตเวชที่สำคัญเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
 • จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต

 • 1. เป็นผู้ชี้นำทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy
 • 2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน
 • 3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต
 • พันธกิจกรมสุขภาพจิต


 • 1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง

 • 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ

 • 3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ
 • 1. การสร้างเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พัฒนาเทคโนโลยี, อบรมการดำเนินงานแก่ อสม./อสส. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน, จัดประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ระดับประเทศ2. โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE, เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน, พัฒนาระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด, เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย3. การเสริมสร้าง EQ เด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี อบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรสาธารณสุข, พัฒนารูปแบบการดำเนินงานหน่วยงานที่พัฒนาเด็ก (PCU./ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล) พัฒนาฐานข้อมูล4. การพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พัฒนารูปแบบบริการออทิสติกในสถานบริการสาธารณสุข/ในชุมชน, พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในภาวะวิกฤต, พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก, สร้างเครือข่าย5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตทางใจ (MCC) จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง, ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 12 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง), พัฒนาเทคโนโลยีด้านวิกฤตสุขภาพจิต, ให้ความรู้ผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์6. การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย พัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการฆ่าตัวตาย, การอบรมให้ความรู้แก่ DJ/หมอดู/นักข่าว, ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน, จัดทำฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายของประเทศ