กรมสรรพสามิต
Excise Department

แผนที่

การแบ่งส่วนราชการ
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กรมสรรพสามิตมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กรมมีหน้าที่จัดเก็บตลอดจนตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย สุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
(2) ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ
(3) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม
(5) บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจ้าหน้าที่
(3) กองคลัง
(4) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5) กองรายได้
(6) ศูนย์สารสนเทศ
(7) สำนักกฎหมาย
(8) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(9) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(10) - (18) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-9 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(19) สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
(20) สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 1
(21) สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2
(22) สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 3
(23) สำนักแผนภาษี

ข้อ 3 ในกรมสรรพสามิตให้มีกลุ่มงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
(2) กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กลุ่มงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคตาม (1) มีอำนาจหน้าที่
(ก) พัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าหรือสถานบริการ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การกำหนดรูปแบบ การจัดหา การติดตั้ง การควบคุม การตรวจวัด และการตรวจสอบปริมาณความจุของภาชนะเก็บ หรือภาชนะบรรจุสินค้า บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสินค้าที่กรมจัดเก็บ ตลอดจนตรวจสอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดปริมาณสินค้าเพื่อการคำนวณภาษี
(ค) พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง ปรับปรุงโรงงานหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมทั้งตรวจสอบภาชนะบรรจุสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของกรม
(ง) พิจารณา ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลางตาม (2)มีอำนาจหน้าที่
(ก) พัฒนาวิธีการวิเคราะห์สินค้า
(ข) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้าสรรพสามิต รวมทั้งพิจารณาอนุญาตการใช้สิทธิ ลดหย่อน ยกเว้น หรือคืนภาษีแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกำหนด
(ค) ตรวจพิสูจน์ของกลางสินค้าสรรพสามิต
(ง) พิจารณาตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต และสูตรการผลิตสินค้าสรรพสามิต
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ข้อ 4 ส่วนราชการกรมสรรพสามิต มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
(ค) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
(ง) ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด
(ฉ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) กองการเจ้าหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่
(ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(ข) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองคลัง
มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะของกรม
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอี่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการเกียวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของกรมตลอดจนบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บ
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) กองทรัพยากรการจัดเก็บภาษี
มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินภาษีที่กรมจัดเก็บและเงินรายได้อื่น รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับแสตมป์ และเครื่องหมายอื่นที่ใช้แสดงการเสียภาษีที่กรมจัดเก็บ
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) ศูนย์สารสนเทศ
มีอำนาจหน้าที่
(ก) วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม
(ข) เป็นศูนย์รวมระบบข้อมูล และให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
(ค) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานภายนอก
(ง) ให้การสนับสนุนทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) สำนักกฎหมาย
มีอำนาจหน้าที่
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(ค) ควบคุม ดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง เว้นแต่การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของกลาง
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(8) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
(ข) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
(ค) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(9) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่สาขาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
(ข) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(10) - (18) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 9
มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บ การตรวจสอบการป้องกันและปราบปราม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
(ข) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
(ค) ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ ทางกฎหมาย และทางเทคโนโลยีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
(ง) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
(จ) เป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(19) สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
มีอำนาจหน้าที่
(ก) ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูล การสืบสวน การประมวลหลักฐาน การตรวจสอบทางบัญชี และการประเมินเรียกเก็บภาษีที่กรมจัดเก็บเพิ่มเติม
(ข) ดำเนินการด้านการป้องกัน และปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรม
(ค) ตรวจสอบและแนะนำร้านจำหน่ายสินค้าสรรพสามิต และโรงงานที่อยู่ในความควบคุมของกรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของกรม
(ง) เป็นศูนย์กลางวิทยุและสื่อสารของกรม
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(20) สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี
มีอำนาจหน้าที่
(ก) บริหารจัดเก็บภาษีและกิจการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข) พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(21) สำนักมาตรฐานภาษี
มีอำนาจหน้าที่
(ก) บริหารงานจัดเก็บภาษีและกิจการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข) พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(22) สำนักแผนภาษี
มีอำนาจหน้าที่
(ก) เสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงสร้างภาษีและระบบการบริหารจัดเก็บภาษีของกรม
(ข) ดำเนินการเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านระบบภาษี และประสานงานด้านความช่วยเหลือและขอความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดเก็บภาษีจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(ค) จัดทำประมาณการหรือเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งติดตามและประเมินผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกรม
(ง) ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการติดตามและประเมินผลตามแผนงานหรือโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล
(จ) ประกาศราคาและกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสรรพสามิต
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 5 ให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1- 9 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด และสำนักงานสรรพสามิตอำเภอประจำอำเภอ และกิ่งอำเภอยังคงมีอยู่ จนกว่าจะมีประกาศรัฐมนตรีตามข้อ 2 (8) (9) และ (10) - (18) แล้วแต่กรณี แห่งกฎกระทรวงนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
พันธกิจ (Mission) :1.การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง
2.ส่งเสริมนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม
4.ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
-บริหารจัดเก็บเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

-เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

-สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน

-พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ

-พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)
-บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

-นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

-บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

-ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ