สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC)
Office of Trade Competition Commission

แผนที่

1.รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

2.ติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะกรรมการ

3.ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและให้ ความเห็นในการส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการ ประกอบธุรกิจ

4.จัดทําฐานข้อมูลขนาดตลาดสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดตามที่คณะกรรมการกําหนด และเผย แพร่ต่อสาธารณชน

5. รับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลใดอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องที่ร้องเรียนให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

6.ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิใด ๆ

7.ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

8.แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมดําเนินการในการเจรจา ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน

9.จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

10.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

11.รับค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎหมาย และค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินงาน

12.เผยแพร่ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณชน

13.จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ คณะกรรมการและสํานักงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

14.ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ มติของคณะกรรมการ และปฏิบัติการตามที่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย

15.ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน