สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

   วิสัยทัศน์
ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศ อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล
    พันธกิจ (Mission)
 • ให้บริการทางด้านประกันสังคมที่มีคุณภาพสูงแก่สมาชิกและครอบครัว ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและสังคมโดยรวม
 • เพิ่มความแข็งแกร่งของกองทุน

  ประเด็นยุทธศาสตร์


  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาการให้บริการ ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (เกื้อกูล ยอมรับ)

  พัฒนาการให้บริการประกันสังคมขององค์กรให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบสำคัญหนึ่งในวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานประกันสังคมโดยมีความประสงค์ให้ผู้ใช้บริการประกันสังคมทุกฝ่ายอันได้แก่สถานประกอบการและนายจ้าง ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ์ สถานพยาบาล เครือข่ายบริการ และประชาชนได้รับความพึงพอใจและประทับใจในงานบริการประกันสังคม ตลอดจนจูงใจให้แรงงานในระบบขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนครบถ้วนและได้รับการคุ้มครองประกันสังคมตามกฎหมาย ทั้งยังหมายรวมไปถึงการให้บริการด้านความรู้ ความเข้าใจต่อการประกันสังคมของประเทศ อันจะนำไปสู่การรับรู้ และสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรประกันสังคม แก่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

  เป้าประสงค์
  1. สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในงานบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกันสังคมทุกฝ่าย
  2. สร้างความรู้ความเข้าใจ ของการประกันสังคม แก่สาธารณชน ควบคู่ไปกับการสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม

  กลยุทธ์
  กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับมาตรฐาน (สะดวก รวดเร็ว) และการควบคุมคุณภาพการบริการให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
  กลยุทธ์ที่ 1.2 ใช้เครือข่ายพันธมิตรในการให้บริการ
  กลยุทธ์ที่ 1.3 ใช้อิเลคทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการพัฒนารูปแบบและช่องทางในการให้บริการรูปแบบใหม่
  กลยุทธ์ที่ 1.4 ให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินการให้บริการ
  กลยุทธ์ที่ 1.5 ปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการและร้องเรียนการบริการที่รวดเร็ว ครบถ้วน เป็นธรรม และชัดเจน
  กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและการทำงานของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
  กลยุทธ์ที่ 1.7 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ของงานประกันสังคมให้ถูกต้องตรงความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
  กลยุทธ์ที่ 1.8 เสริมสร้างและผลักดันความรู้ของประกันสังคมให้บรรจุเป็นความรู้พื้นฐานของคนไทยทุกคน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสิทธิประโยชน์ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล เหมาะสมและเป็นธรรม (มั่นคง เป็นธรรม)
  เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความสมดุลให้กับกองทุน และสิทธิประโยชน์ โดยการมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนการขึ้นทะเบียนของผู้ที่อยู่ในข่ายคุ้มครองที่เพิ่มจำนวนขึ้นตามการขยายตัวของกำลังแรงงานของประเทศ และรองรับการขยายความคุ้มครองไปสู่คู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือแม้กระทั่งกลุ่มแรงงานนอกระบบ /แรงงานอิสระ รวมถึง การพัฒนาสิทธิประโยชน์และเงินสมทบให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ให้สำนักงานประกันสังคม มีกองทุนที่มีเสถียรภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งในและนอกระบบ อย่างเหมาะสม ทั่วถึงและเป็นธรรม บนบรรทัดฐานของการเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแกร่งของกองทุน


  เป้าประสงค์
  1. พัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุม และเหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของเงินสมทบที่สมดุล
  2. กองทุนมีเสถียรภาพพร้อมเป็นหลักประกันของผู้ประกันตนปัจจุบัน และรองรับการขยายความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ในอนาคต

  กลยุทธ์
  กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองที่สอดคล้องกับการปรับปรุงเงินสมทบที่สมดุล
  กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับกองทุน
  กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างกลไกหรือเครื่องมือในการติดตาม เตือนภัยล่วงหน้าและตัดสินใจที่เชื่อมโยง สิทธิประโยชน์ เงินสมทบ และการลงทุน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ (ก้าวไกล เป็นสุข)
  เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารองค์กร งานบุคคล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ทักษะ และขวัญกำลังใจ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (HiPO: High Performance Organization)

  เป้าประสงค์
  1. สำนักงานประกันสังคมมีผลการดำเนินการที่ดีเยี่ยม จนเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมี
  1.1 โครงสร้าง ระบบงาน และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และโปร่งใส สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
  1.2 ผู้บริหารที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีภาวะผู้นำในการนำพาองค์กรอย่างมืออาชีพ
  1.3 บุคลากร ที่มีความรู้ ทักษะ และขวัญกำลังใจ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.4 ระบบIT ที่ทันสมัย เชื่อมโยง และครอบคลุมควบคู่ไปกับฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

  กลยุทธ์
  กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาบุคลากร ที่มีความรู้ ทักษะ และขวัญกำลังใจ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย คุ้มค่า สามารถเชื่อมโยงและครอบคลุม เพื่อรองรับการดำเนินการและการให้บริการในอนาคต
  กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถรองรับการดำเนินการและการให้บริการในอนาคต
  กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
  กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินที่เป็นอิสระ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือองค์กรตรวจสอบจากภายนอก
 •