องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.)
The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His majesty the King

   มีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทผารผ่านศึก เป็นผู้บริหารกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และนโยบายที่สภาทหารผ่านศึกกำหนด และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างทุกตำแหน่ง รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดการและดำเนินการขององค์การฯ ซึ่งมีทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค


 

  ส่วนกลาง เป็นส่วนอำนวยการทั่วไปในการดำเนินงานของทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้

   1. สำนักผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

   2. สำนักเลขานุการ

   3. ฝ่ายนโยบายและแผน

   4. ฝ่ายปลัดบัญชี

   5. ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์

   6. ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์

   7. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

   8. กองตรวจสอบภายใน

   9. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  

 ส่วนภูมิภาคมีสำนักงานสาขา 24 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้

   1. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี

   2. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี

   3. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี

   4. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี

   5. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี

   6. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี

   7. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา

   8. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

   9. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี

   10. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น

   11. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี

   12. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร

   13. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์

   14. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก

   15. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก

   16. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน

   17. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง

   18. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

   19. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย

   20. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร

   21. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช

   22. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา

   23. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานี

   24. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ 

  อีกทั้งยังมีหน่วยงานกิจการพิเศษที่อยู่ในความดูแล ประกอบด้วย

   1. สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง

   2. สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริหาร

   3. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์

   4. สำนักงานรักษาความปลอดภัย

   5. สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่

   6. สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์

   7. สำนักงานกิจการพลังงาน   ในด้านการบริหาร สภาทหารผ่านศึกมีอำนาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุมกิจการทั่วไปขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สภาทหารผ่านศึก ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นนายกสภาทหารผ่านศึก ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นอุปนายกสภาทหารผ่านศึก รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นกรรมการสภาทหารผ่านศึกโดยตำแหน่ง และกรรมการสภาทหารผ่านศึก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสภากลาโหม คือ จากทหารผ่านศึกประจำการเจ็ดคน ทหารผ่านศึกนอกประจำการเก้าคน และเลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเลขาธิการสภาทหารผ่านศึกโดยตำแหน่ง
วิสัยทัศน์ 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นองค์กรเข้มแข็ง เพื่อการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ และทำให้สังคมยกย่องเชิดชูทหารผ่านศึก
พันธกิจ
1. พัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรให้เกิดขึ้นทุกส่วนงาน
3. พัฒนาการรักษาพยาบาลให้แก่ทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานคุณภาพ
4. พัฒนากระบวนการด้านการหารายได้ของหน่วยงานกิจการพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ
5. ให้ความสำคัญและพัฒนางานอาชีวสงเคราะห์ทั้งด้านกระบวนการและคุณภาพของการให้บริการ
6. ส่งเสริมงานเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ
7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มทหารผ่านศึก

เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนประมาณกว่าสามล้านคน

   1. กิจกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์
   2. กิจกรรมการให้บริการและการรักษาพยาบาล
   3. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ สนับสนุนภารกิจป้องกันภัยคุกคาม ต่อความมั่นคง
   4. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช
   5. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี