กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)
Department of Groundwater Resources

เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการบริหารจัดการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ควบคุม กำกับดูแล เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ดำเนินการสำรวจ บริหารจัดการ พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบ การบริหารจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
วิสัยทัศน์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน เพื่อความผาสุกของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเมินศักยภาพและพัฒนาน้ำบาดาลอย่างทั่วถึงและสมดุล
เป้าประสงค์
1.1 มีข้อมูลน้ำบาดาลต้นทุนในระดับจังหวัดที่ชัดเจน
1.2 ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
1.3 เพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรม
1.4 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลน้ำบาดาลอย่างละเอียด ครบถ้วนและทันสมัย
กลยุทธ์
1.1.1 การจัดทำแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด
1.1.2 เร่งรัดจัดทำแผนที่น้ำบาดาลความละเอียดสูงในพื้นที่หาน้ำยาก และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้มีความแม่นยำขึ้น เพื่อเพิ่มการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
1.2.1 เร่งจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ของน้ำบาดาลเชิงรุกแบบองค์รวม เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
1.2.2 เร่งรัดพัฒนาน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลในพื้นที่เป้าหมายให้ครบถ้วน
1.2.3 ผลักดันการเข้าถึงแหล่งทุนของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเจาะสำรวจและศึกษาวิจัย
1.3.1 เร่งเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมจากน้ำบาดาล
1.3.2 บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
1.4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาลให้ทันสมัยและทั่วถึง
รองรับทุกฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู กำกับดูแลทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
เป้าประสงค์
2.1 แหล่งน้ำบาดาลได้รับอนุรักษ์ปกป้องและจัดการอย่างยั่งยืน
2.2 ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติและสมดุล
2.3 เพิ่มบทบาทกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมภารกิจทุกด้าน
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล และการแจ้งเตือนประชาชน
2.5 ประชาชน หน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.6 ผลักดันปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัย
กลยุทธ์
2.1.1 ผลักดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MOU)
2.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาลและถ่ายทอดสื่อสาร
นำไปใช้ประโยชน์
2.1.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในระดับพื้นที่
2.1.4 เพิ่มมาตรการเชิงรุกทั้งด้านกฎหมายและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.1.5 ประกาศเขตคุ้มครองพื้นที่เติมน้ำบาดาลที่สำคัญและมาตรการคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 เพิ่มแนวทางและบทบาทการตรวจสอบแหล่งน้ำบาดาลที่ระดับน้ำลดต่ำมาก
เพื่อวางแผนฟื้นฟู
2.2.2 ฟื้นฟูบำบัดแหล่งน้ำที่ได้รับการปนเปื้อน
2.3.1 เพิ่มแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลหรือ
งบประมาณอื่นๆ
2.3.2 บริหารเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท เพื่อการพัฒนา
และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
2.4.1 ปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่าง
ทันสมัยและครอบคลุมแหล่งน้ำบาดาลที่สำคัญของประเทศรวมทั้งพื้นที่เสี่ยง
ต่อการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำบาดาล
2.5.1 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ประกอบการให้ตระหนัก ถึงคุณค่าและมูลค่าของแหล่งน้ำบาดาล
2.6.1 ปรับปรุงพัฒนากฎหมายน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
2.6.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายน้ำบาดาลอย่างทั่วถึง
กว้างขวางและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าประสงค์
3.1 บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานและได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3.2 ระบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.3 ระบบสารสนเทศน้ำบาดาลที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานในทุกระดับ
3.4 พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ทุกรูปแบบ
3.5 จัดหาเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3.6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กลยุทธ์
3.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมภารกิจขององค์กร
3.1.2 เร่งรัดจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
3.2.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นรายแอ่งอย่างยั่งยืน
3.2.2 เสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลของ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 – 12
3.2.3 เสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลของ สทบ.เขต
3.3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการเข้าถึงของประชาชน และเป็นข้อมูลที่ผู้บริหาร
ใช้ประกอบการตัดสินใจ (DSS)
3.3.2 เร่งรัดการพัฒนาเครือข่ายและระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
3.3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้สอดรับกับภารกิจ
3.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
3.5.1 เร่งรัดจัดหาเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและมีคุณภาพ
3.6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในระดับพื้นที่
3.6.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายน้ำบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความร่วมมือและกลไกรองรับภาวะวิกฤตและภัยพิบัติทั้งในประเทศและอาเซียน
เป้าประสงค์
4.1 ประชาชนได้รับบริการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลในภาวะวิกฤตและ
ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม
4.2 ประชาชนมีแหล่งน้ำสำรองเพิ่มขึ้นในกรณีวิกฤต
4.3 ความเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียนด้านน้ำบาดาล
กลยุทธ์
4.1.1 พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อคาดการณ์พื้นที่ประสบภัยใน
ภาวะวิกฤต ให้สามารถสนับสนุนข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที
4.1.2 ปรับเพิ่มโครงสร้างศูนย์อำนวยการและปฏิบัติการน้ำบาดาลในภาวะวิกฤตอย่างถาวร
4.1.3 กำหนดมาตรการ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ภัยพิบัติ
4.1.4 เตรียมความพร้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย
4.1.5 เร่งสร้างจุดจ่ายน้ำถาวรเพิ่มขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
4.2.1 เพิ่มเครือข่ายแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนจากสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว
4.3.1 บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และเสริมสร้างบทบาทการเป็นผู้นำ
ในการบริหารจัดการน้ำบาดาลในประชาคมอาเซียน