สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology

วัตถุประสงค์

1. ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

2. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตาม 1 ถึง 5
วิสัยทัศน์
สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ
โครงการหลัก
1.โครงการทบทวนและพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3.โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับต่างประเทศรวมทั้งอาเซียน
4.โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5.โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
6.โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
7.โครงการเชิงรุกพัฒนาความรู้และทักษะครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET และ PISA
8.โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9.โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
10.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
11.โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
12.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
13.โครงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14.โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงานของ สสวท. และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
15.โครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นเยาวชนให้เห็นความสำคัญและเพิ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
16.โครงการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อขยายขีดความสามารถขององค์กร
18.โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท.