มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.ชม.)
Chiang Mai Rajabhat University

แผนที่

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ ภายในปี 2561พันธกิจ


เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้าน ได้แก่

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

3. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัยและ การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีส่วนร่วม ในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

6. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการวิจัยและ การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

7. สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอก

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี