มหาวิทยาลัยนครพนม (ม.นพ.)
Nakhon Phanom University

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1 . ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

2 . วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

3 . บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

4 . ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5 . การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล