มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นม.)
Nakhonratchasima Rajabhat University

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้นำด้านการศึกษา การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติพันธกิจ

1. ผลิตบัณทิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกลเป็นสากล มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิตอาสา และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม

3. สร้างองค์ความรู้วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย และสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น