สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
Office of the Cane and Sugar Board

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

1. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติ

2. เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย การใช้และการจำหน่ายน้ำตาลทราย

3. จัดทำแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย แผนการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและส่งออก

4. รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

5. จัดทำทะเบียนชาวไร่อ้อยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย

6. ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย

7. วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน้ำตาลทราย

8. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนภาวะ การตลาดของน้ำตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร

9. ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย

10. ติดต่อประสานงานกับองค์การต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

11. กระทำกิจการอย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติได้มอบหมาย

หมายเหตุ เป็นอำนาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และจะต้องปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ด้วย
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการชี้นำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
พันธกิจ
สอน. เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีพันธกิจดังนี้
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการระบบ อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทรายและผู้บริโภค
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามระเบียบวาระอ้อยแห่งชาติ
4. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการชี้นำ เตือนภัย และการบริหารจัดการให้แก่อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง