กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.)
Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interlor. Thailand

สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย
2. ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
3. อำนวยการและบริหารจัดการอนุมัติวงเงินงบกลางและเงินทดรองราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. จัดทำนโยบาย แนวทาง และแผนแม่บทด้านสาธารณภัย
2. ติดตาม ประเมินผล และกำกับการปฏิบัติการตามแผนแม่บท
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และอาสาสมัคร
2. ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการพัฒนา ฝึกอบรม ฝึกซ้อมและฝึกปฏิบัติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการเกี่ยวกับกิจการอาสาสมัครสาธารณภัย
4. ส่งเสริมงานวิชาการด้านสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และเป็นศูนย์ค้นคว้าความรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ
5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. อำนวยการและประสานการเฝ้าระวัง การรับแจ้ง และการระงับเหตุ ติดตาม และรายงานสถานการณ์การปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย
2. ปฏิบัติและประสานความร่วมมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนนมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกัน อุบัติภัยแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดจนคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย และอุบัติภัยของประเทศ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
3. ประสานความร่วมมือและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามมติของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณภัย
2. กำหนดและดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ มาตรการ และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณภัย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
4. วางระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการสาธารณภัย
5. ประเมินความเสียหายจากสาธารณภัยและจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามภารกิจกรมและงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานกรมในรูปแบบต่างๆ
3. ผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานบริหารจัดการสาธารณภัย
4. จัดนิทรรศการ จัดทำข่าวและแถลงข่าวของกรม
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พื้นที่เสี่ยงภัย พัฒนาระบบเตือนภัย พัฒนาการบริหารจัดการด้านภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ ภัยพิบัติที่มีความซับซ้อน
2. ดำเนินการประสานนโยบาย และการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม ยกเว้นการฝึกอบรม
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและกำกับดูแลการบริหารของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1 ติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 สนับสนุน ดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด และประสาน การดำเนินงานกับ ก.พ.ร. รวมทั้งการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนางานราชการของส่วนราชการเสนอ ต่อ ก.พ.ร.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. วางแผน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้สอดคล้อง กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงมหาดไทย และของประเทศไทย
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์กรมฯ :“ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย ”

พันธกิจ
1) จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ทุกภาคส่วน
3) บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
4) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพัฒนา ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
5) ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และโครงสร้าง พื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
เป้าประสงค์
(1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น
(2) ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
(4) การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง
(5) หน่วยงานเครือข่ายในระดับพื้นที่มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่
(7) ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย
(8) พื้นที่และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการฟื้นฟู