กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร)
Department of Trade Negotiations

แผนที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและกำหนดท่าทีและกลยุทธ์ รวมทั้งประสานนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2. ประชุมเจรจาการค้าในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การลงทุนและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับทวิภาคี อุนภูมิภาค พหุภาคี และภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

4. ประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี

5. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศคู่ค้าและผลกระทบของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อประเทศไทย

6. ดำเนินการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุภาคี

7. เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัว และการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า

8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการเจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

พันธกิจ
 • เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
 • สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 • มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
  เพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาเศรษฐกิจการค้า
  เป้าประสงค์
 • ขยายโอกาส ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
  พัฒนาองค์การและบุคลากรให้มีศักยภาพสูง
  เป้าประสงค์
 • เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการ •