กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Department of Industrial Promotion

     
 • จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
  ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 • เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • “เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”

  พันธกิจ
  1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน

  2. สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ

  3. บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
       1. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
       2. บริหารและดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาที่สำคัญให้เป็นไปตามนโยบาย
       3. พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่สำคัญด้านเทคโนโลยีและการจัดการ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิตให้มีมาตรฐานเข้าสู่ระบบสากล

  ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑
  “การพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามศักยภาพพื้นที่ และส่งเสริมให้เชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการแข่งขันในระดับสากล”

  กลยุทธ์
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
  1.2 พัฒนาศักยภาพในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญและ
  ตามศักยภาพของพื้นที่
  1.3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพให้เกิดการเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒
  “การเพิ่มผลิตภาพและสนับสนุนปัจจัยเอื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรม”

  กลยุทธ์
  2.1 เพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมและส่งเสริมการรวมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีด
  ความสามารถในการแข่งขัน
  2.2 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจใหม่
  2.3 พัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานและรองรับการบริการในรูปแบบใหม่ ๆ

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓
  “การเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการบริการที่มีศักยภาพ”

  กลยุทธ์
  3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี ฐานข้อมูล สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการบริหารและบริการที่ทั่วถึงมีคุณภาพ
  3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ
  3.3 เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  3.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการประชาสัมพันธ์บริการและผลงานอย่างต่อเนื่องทั่วถึง
  โครงการประจำปี 2558

  พัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC

  พัฒนาผู้ประกอบการเป้าหมายเพื่อให้พร้อมรับการเปิดการเสรี AEC

  พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ AEC

  การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  การเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง

  การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

  การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

  พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Value Added)

  พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ

  โครงการภูฟ้า จ.นราธิวาส

  โครงการพัฒนาครูผู้สอนในมูลนิธิศิลปาชีพและโครงการพระราชดำริ

  โครงการภูฟ้า จ.น่าน

  โครงการหลวง

  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร

  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี

  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

  โครงการผ้าทอกะเหรียง จ.ตาก/จ.เชียงใหม่

  พัฒนาศักยภาพ OTOP/วิสาหกิจชุมชนด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด

  พัฒนาศักยภาพ OTOP/วิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการ (CIMED)

  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (สอช.)

  พัฒนาทายาทวิสาหกิจเพื่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

  การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและกาบริหารจัดการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

  การสร้างและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

  การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

  การประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

  การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

  การสร้างสังคมการประกอบการ

  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

  บริการวิเคราะห์ทดสอบ/วิเคราะห์อุตสาหกรรมเซรามิก

  การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(Service Provider)

  บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม (BOC/ห้องสมุด/โต๊ะญี่ปุ่น)

  การพัฒนาเครื่องจักรและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตของ SMEs

  การถ่ายถอดเทคโนโลยีวิศวกรรมสู่ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในอุตสาหกรรมเซรามิก

  พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster)

  ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรม

  พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Manufacturing Development to Impove Competitiveness Programme to Digital Economy : MDICP - DE)

  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท

  เงินสมทบเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (TF)

  การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ด้านกระบวนการจัดการ Logistics and Supply Chain

  เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Supply Chain)

  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP)

  การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค)

  การบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การตลาด การจัดการและการบริการ (Consultancy Fund : CF)

  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านจัดการพลังงาน (Total Energy Management)

  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว

  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ด้วยระบบ LEA