กรมสารนิเทศ
Department of Information

ส่วนราชการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) กองการทูตวัฒนธรรม (3) กองการสื่อมวลชน(4) กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ (5) กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รัมอบหมาย

(2) กองการสื่อมวลชน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ติดตามข่าวและบทความจากสื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศตลอดจนชี้แจงนโยบายของประเทศไทยด้านการต่างประเทศแก่สื่อมวลชน
(ข) อำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประมวลและวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย
(ข) เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในด้านประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนิน การเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไทยกับต่างประเทศ
(ข) ติดต่อและประสานงานกับส่วนราชการไทยและหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) กองวิทยุกระจายเสียง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ควบคุมและบริหารงานของสถานีวิทยุสราญรมย์ รวมทั้งเจรจาทำข้อตกลงและอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งและดำเนินงานของสถานี วิทยุกระจายเสียงของต่างประเทศในประเทศไทย
(ข) จัดทำรายงานข่าว สารคดี และบทความ และประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งชี้แจงตอบโต้และแก้ไขภาพพจน์ของประเทศไทยให้ถูกต้องโดยผ่านทางสถานี วิทยุสราญรมย์
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารนิเทศและการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนต่างประเทศและระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับสื่อ มวลชนต่างประเทศในไทย และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกับนานาประเทศ เพื่อเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนสร้างเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในทุก ๆ ด้าน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ประมวลและวิเคราะห์ข่าวต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
(2) เผยแพร่ติดต่อและประสายงานในกิจการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านศิลปะ การศึกษา ดนตรี การกีฬา วิทยาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ กับต่างประเทศ
(3) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงนโยบายและทัศนะของประเทศไทยแก่ผู้แทนหนังสือ พิมพ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งติดตามข่าว บทความหนังสือพิมพ์ และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
(4) จัดทำรายการข่าว สารคดี และบทความ และควบคุมและบริหารสถานีวิทยุวิทยุต่างประเทศ
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย