กรมศุลกากร (กศก.)
The Customs Department

แผนที่

   1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   2. สืบสวนและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีอากรในทางศุลกากร

   3. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกโดยมาตรการทางภาษีอากร

   4. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในทางศุลกากรต่อกระทรวง

   5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมศุลกากรหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์กรมศุลกากรองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก พันธกิจกรมศุลกากร1. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ค่านิยมองค์กรI-SMILEI – IntegrityS – Service Mind/Self-esteemM – ModernizationI – InnovationL – LearningE - Expert
มีภารกิจที่สำคัญ คือ
1. จัดเก็บภาษีศุลกากรควบคุมดูแลของที่นำเข้าและส่งออก ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
2. จัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าและส่งออกแทนหน่วยราชการอื่นๆ (เช่น ภาษีมูลค่ามูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย)
3. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร และการกระทำผิดกฎหมายศุลกากรอื่นๆ
4. กำหนดมาตรการทางภาษีอากรขึ้นเพื่อส่งเสริมการส่งออก

วัตถุประสงค์
     1. เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าบนพื้นฐานการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
     2. เพื่อจัดเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วน โปร่งใส ประสิทธิภาพ
     3. เพื่อปกป้องสังคมจากบุคคลและสินค้าไม่พึงประสงค์
     4. เพื่อสร้างความทันสมัยและลดความสลับซับซ้อนของกระบวนการดำเนินงาน
     5. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและจัดการ
     6. เพื่อเสริมสร้างเกียติภูมิ ศักดิ์ศรี ของวิชาชีพศุลกากร