สภาสถาปนิก
Architect Council of Thailand

ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ให้มีคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประกอบด้วย กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาจำนวน 10 คน กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาจำนวน 5 คน กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ โดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จำนวน 5 คน

สมาชิกสภาสถาปนิก มี 3 ประเภท
1. สมาชิกสามัญ
2. สมาชิกวิสามัญ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย
- มีความมีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สภาสถาปนิกรับรอง
- ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
- ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก

คุณสมบัติสมาชิกวิสามัญ
- ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาสถาปนิก

คุณสมบัติสมาชิกกิตติมศักดิ์
- ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตั้ง
กรอบอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาปนิก
 • ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

 • พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

 • รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

 • รับรองความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

 • เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 • ออกข้อบังคับสภาสถาปนิก

 • ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
วัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
 • ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 • ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก
 • ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก
 • ควบคุมความประพฤติ และดำเนินงานของประกอบวิชาชีพ ฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งชาชีพสถาปัตยกรรม
 • ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางานวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์การอื่น ที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
 • ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งานเทคโนโลยี
 • เป็นตัวแทนของประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
 • ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  นโยบายสภาสถาปนิก
  1. จะดำเนินการบริหารกิจการให้เป็นไปตามกรอบแห่งวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก เพื่อความเป็นระเบียบ ถูกต้อง มีมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ของมวลสมาชิก ทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม

  2. จะเป็นแหล่งกลางให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา บริการทางวิชาการเทคโนโลยี แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมควบคุมที่ยั่งยืน
  3. จะเผยแพร่ ชี้นำ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต่อสาธารณชน อันเป็นการส่งเสริม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของวิชาชีพและสถาปนิก
  4. จะทำการสอดส่องดูแลความประพฤติ และมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา โดยมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก ด้วยความยุติธรรมและความเสมอภาค
  5. จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยราชการ และสถาบันการศึกษา เพื่อเร่งพัฒนาช่างฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องให้ตามทันกับการปฏิบัติวิชาชีพ
  6. จะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ สำนักงานสภาสถาปนิกให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
  7. จะใช้ทรัพยากรการเงิน บุคคล อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด