สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)
Deposit Protection Agency

 • คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน โดยจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากโดยเร็วเมื่อสถาบันการเงินปิดกิจการ

 • เก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อสะสมไว้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินฝาก สำหรับใช้ในการจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามวงเงินและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินใดถูกปิด

 • ชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิด และนำเงินที่ได้รับจากการชำระบัญชี จ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มีเงินฝากเกินวงเงินที่กำหนด
 • วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือและมุ่งเสริมสร้างความมั่นคง และความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความมั่นใจของประชาชนในการออมและการใช้บริการของสถาบันการเงิน  พันธกิจ

 • คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน

 • เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน

 • ดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 •