กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Department of Skill Development

แผนที่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพ
ของกําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กําลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล
มีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือและการทดสอบฝีมือ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานให้แก่กําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

4. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การประกอบอาชีพ และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. จัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนากําลังแรงงานของ
ประเทศ

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์

กําลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล (Workforce with world class competency)

พันธกิจพันธกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1.จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. พํฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เป้าประสงค์

1. ยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล

2. เพิ่มผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของกำลังแรงงาน

3. องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ