กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources

สำนักงานเลขานุการกรม(สำนักบริหารกลาง)
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการอื่นที่มิได้แยกเป็น อำนาจหน้าที่ของสำนักหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ,อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประสานราชการของกรม
5. ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
1. ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เลี้ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ
2. เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งประสานการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำ
3. สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
1. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริหารจัดการระบบเครือข่าย และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
3. ให้บริการและเผยแพร่ข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
1. เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
2. เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
3. พิจารณา กลั่นกรอง เสนอแนะ และประสานแผน
4. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกับทรัพยากรน้ำ
5. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารจัดการน้ำ
1. พัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และอื่น ๆ
2. ให้การสนับสนุน และคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ด้านบริหารจัดการน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
3. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทาน

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคนิควิชาการ และบุคลากรกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง และคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย
3. ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิควิชาการจากเวทีการประชุมระหว่างประเทศมาเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในกรมและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
4. ติดต่อประสานงาน เข้าร่วมเจรจา เตรียมการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ โครงการเงินกู้และโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศของกรม
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
1. ศึกษา ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความเหมายะสมของโครงการ กำหนด หลักเกณฑ์ รูปแบบและวางระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุง บำรุงรักษา
2. พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
3. เฝ้าระวัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
4. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับหน่วยงานระดับภาค คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
1. ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดทำแผนที่อุทรวิทยา
2. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิตต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักส่งเสริมประสานมวลชน
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ
4. พัฒนาให้ความรู้และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากรน้ำ และด้านอื่น ๆรวมทั้งรณรงค์ทำความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
1. กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดมาตรการและการป้องกันเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงแหล่งน้ำ
3. เฝ้าระวังและควบคุมการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
4. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับคระกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง
1.เป็นหน่วยงานกลางประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย
3. เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ความร่วมมือกับภาคีสมาชิกและองค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศ และความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขง
4.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจบริหารจัดการองค์กร แผนงบประมาณ แผนบุคลากร แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
5.จัดทำเครื่องมือประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการข้ามพรมแดน
6. กำหนดกลไกและกระบวนการการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง เพื่อสนับสนุนการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเครื่องมือการบริหารจัดการไปใช้ในทางปฏิบัติ
7.สร้าง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงกับเครือข่ายองค์กรลุ่มน้ำภายในประเทศและลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
8.ปฏิบัติการตามพิธีการ (Protocol) และการเจรจาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (Negotiation/ Dialogue) ในการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9.ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการตามพันธกรณีกับภาคีสมาชิกและองค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก
10.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื่องมือประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจ และการอนุวัตระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคระกรรมและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์ :บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนกรมทรัพยากรน้ำมีพันธกิจ ดังนี้1. จัดทำนโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและรหว่างประเทศ2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการการขับเคลื่อนองคืกร และเครือข่ายลุ่มน้ำ3. อนุกรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของ แหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค
ภารกิจ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 ดังนี้
ให้กรมทรัพยากรน้ำมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตราฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน