กรมที่ดิน
Department of Lands

แผนที่

ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 กำหนดให้กรมที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดทำแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติ ประมวลผล และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม
4. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์"เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล" พันธกิจ1.คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชน มีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงยโยบายและปฏิบัติ 3.เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 4.ให้บริการด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีความทันสมัย บริการออนไลน์ทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศ ที่มีความสามารถสูงในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
2. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วประเทศ
3. พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
4. พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง

แผนงานผลผลิต/โครงการ1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าภาคเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 2)กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ 2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาสผลผลิตที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนทียากจนกิจกรรมที่ 2 จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนกิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติผลผลิตโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชนกิจกรรมที่ 4 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกิจกรรมที่ 5 จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนดที่ดินผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้การบริหารจัดการกิจกรรมที่ 6 รังวัดที่แผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐกิจกรรมที่ 7 นำเข้าข้อมูลแผนที่แก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ4. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินผลผลิตงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริหารให้แก่ประชาชนกิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดินกิจกรรมที่ 9 บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดินกิจกรรมย่อยปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์กิจกรรมย่อยพัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยกิจกรรมที่ 10 บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดินกิจกรรมย่อยพัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสำนักงานที่ดิน5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกิจกรรมที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกิจกรรมที่ 12 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารกิจกรรมที่ 13 จัดหาเครื่องมือทันสมัยเพื่อความปลอดภัยของสำนักงานกิจกรรมที่ 14 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการออกโฉนดที่ดินกิจกรรมที่ 15 จัดกาวัสดุคอมพิวเตอร์และค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างระวางแผนที่กิจกรรมที่ 16 จัดกาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดที่ดินกิจกรรมที่ 17 จัดกาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการออก นสล.กิจกรรมที่ 18 จัดกาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐกิจกรรมที่ 19 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำแผนที่แก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐกิจกรรมที่ 20 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าบริการเครือข่าย และค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินและสำนัก/กอง6. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐผลผลิตงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการกิจกรรมที่ 21 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน