มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
Phuket Rajabhat University

แผนที่

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ
1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นอันดามัน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากร พัฒนาระบบการจัดหารายได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย