มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Princess of Naradhiwas University

วิสัยทัศน์

พัฒนาคน สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนพันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2. ผลิตงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย

3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน

4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

5. การบริหารและการจัดการ
ภารกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้


2. จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา


3. จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล้เคียงเป็นสำคัญ


4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


5. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ ที่บูรณาการการศึกษากับการนำศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาสู่สากล


6. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง


7. สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการวิจัย การประยุกต์และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน


8. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม


9. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ


10. ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการาจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน


11. จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการ