มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
(World Class Quality University)พันธกิจ

1. บริหารจัดการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสากลชั้นนำ (World - Class Quality University)

2. บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะวิชาการมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี พร้อมเป็น สมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

3. พัฒนาบุคลากรเปี่ยมคุณธรรม และศักยภาพ พร้อมเป็นผู้นำทางปัญญา และเป็นแบบอย่าง

4. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน และเป็นเลิศด้านวิชาการ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา

5. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย และวิชาการ (Research and Academic Hub) ระดับนานาชาติ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียน และระดับโลก เน้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการ ดีเด่น ระดับประเทศและระดับสากล

6. พัฒนาศูนย์ภาษานานาชาติ (International Language Center) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยเกี่ยวกับภาษาทุกภาษา โดยเฉพาะภาษาเศรษฐกิจ รวมถึงภาษาการอาชีพ

7. พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies & Resource & Center)

8. พัฒนาศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขต ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้
สากล เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีอัจฉริยภาพด้านภาษา ไทย และภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม เป็นต้น
และต่อยอดวิชาชีพครูตามความสมัครใจของผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และของวิทยาเขต (โครงการช้างเผือก)

9. จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่า และมีศิลปะ ตลอดจนจัดบรรยากาศเชิงวิชาการ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก