สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of The Secretary ,Office of The Permanent Secretary for Defence

1. กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Tel. 0-2225-8260 Fax.0-2225-8261
2. กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Tel. 0-2224-7604,0-2225-8264 Fax. 0-2224-7604,0-2225-8264
3. กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Tel. 0-2225-8262 Fax. 0-2225-8262
     1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร การเตรียมการประชุม จัดทำคำขวัญ โอวาท คำปราศรัย สารปฏิบัติงานทางธุรการ ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารหรือข่าวให้ปลัดกระทรวงกลาโหม

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
     มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องธุรการ การเลขานุการ การรับรอง และการบริการของปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย