มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (rmutsb)
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล