มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Thailand National Sports University

แผนที่

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล