กรมเจ้าท่า (จท.)
MARINE DEPARTMENT

แผนที่

๑. สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2235-7632 โทรสาร. 0-2238-3017
๒. กองกำกับการพาณิชยนาวี
๓. กองคลัง โทร. 0-2233-7687 โทรสาร. 0-2233-3781
๔. กองมาตรฐานคนประจำเรือ โทร. 0-2236-1808 โทรสาร. 0-2236-1808
๕. กองวิศวกรรม โทร. 0-2235-2131 โทรสาร. 0-2235-2131
๖. กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี โทร. 0-2639-4778 โทรสาร. 0-2639-4778
๗. กองสำรวจและแผนที่
๘. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โทร. 0-2384-7425 โทรสาร. 0-2384-7063
๙. สำนักกฎหมาย โทร. 0-2235-7630 โทรสาร. 0-2235-7630
๑๐. สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร. 0-2234-1070 โทรสาร. 0-2238-2309
๑๑. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑ จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5335-7437 โทรสาร. 0-5335-7439
๑๒. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ จ.อยุธยา โทร. 0-3524-1900 โทรสาร. 0-3524-1900
๑๓. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3471-5613 โทรสาร. 0-3471-5613
๑๔. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ จ.สงขลา โทร. 0-7432-4215 โทรสาร. 0-7432-4937
๑๕. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ จ.ภูเก็ต โทร. 0-7639-3572 โทรสาร. 0-7639-3572
๑๖. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ จ.ชลบุรี โทร. 0-3826-1654-5 โทรสาร. 0-3826-1656
๑๗. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ จ.หนองคาย โทร. 0-4241-3148 โทรสาร. 0-4241-3296
๑๘. สำนักนำร่อง โทร. 0-2639-4764 โทรสาร. 0-2236-5966
๑๙. สำนักแผนงาน โทร. 0-2233-7163 โทรสาร. 0-2238-1628
๒๐. สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โทร. 0-2266-7990 โทรสาร. 0-2266-7990
๒๑. สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ โทร. 0-2267-2367 โทรสาร. 0-2236-7631
๒๒. สำนักมาตรฐานเรือ โทร. 0-2236-6678 โทรสาร. 0-2236-6678
๒๓. กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. 0-2236-6672 โทรสาร. 0-2236-6672
๒๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0-2639-4768 โทรสาร. 0-2639-4768
กำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจน
การสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี
และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
   " มุ่งสู่การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน "
หมายเหตุ : ยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ปลอดภัย ศักยภาพการแข่งขัน บริการ ประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ฯลฯ
พันธกิจ
    กำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจน
การสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี
และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า
1. พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันได้
2. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ (ท่าเรือ, เขื่อน, ขุดลอก)
3. พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้ได้มาตรฐาน
4. พัฒนาการผลิตบุคลากรด้านการพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
6. สร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ของกรมเจ้าท่า
1. โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ
2. ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
3. ระบบการขนส่งทางน้ำที่ปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการพาณิชยนาวี
4. บุคลากรด้านพาณิชยนาวีมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
5. ประชาชนได้ประโยชน์จากการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
6. เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) กรมเจ้าท่า
1. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น
2. พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น
3. กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ
สร้างข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับบังคับใช้กับเรือ คนประจำเรือ และโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
4. พัฒนามาตรฐานหลักสูตร บุคลากรและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เพื่อการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติให้คงสภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย
6. สร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้าและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการกรมเจ้าท่า
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
2. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น
สอดคล้องการพัฒนาอย่างบูรณาการ
3. กำกับ ดูแล และให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย
4. บุคลากรด้านการพาณิชย์นาวีได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
6. กำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
01. ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานสำหรับงานพัฒนา งบประมาณประจำปี 2558 กรมเจ้าท่า
ผลการดำเนินงานสำหรับงานพัฒนา งบประมาณประจำปี 2557 กรมเจ้าท่า
ผลการดำเนินงานสำหรับงานพัฒนา งบประมาณประจำปี 2556 กรมเจ้าท่า
ผลการดำเนินงานสำหรับงานพัฒนา งบประมาณประจำปี 2555 กรมเจ้าท่า
ผลการดำเนินงานสำหรับงานพัฒนา งบประมาณประจำปี 2554 กรมเจ้าท่า
02. ผลการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำภายในประเทศ
ผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ 2558
03. ผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล
ผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ 2558
04. แผนยุทธศาสตร์
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558)
แผนยุทธศาสตร์ - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548 – 2551)
แผนยุทธศาสตร์ - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
แผนยุทธศาสตร์ - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)
05. โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบ
โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
งานศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือที่จังหวัดชุมพร
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เล่ม 1
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เล่ม 2
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ของการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางน้ำโดยเรือเฟอร์รี่ในเส้นทางพัทยา ชะอำ และหัวหิน
06. แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 (แผนกลยุทธ์)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 (แผนกลยุทธ์)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2555-2558)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551
07. ผลการปฏิบัตราชการ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551
08. สรุปผลการสัมมนาเรื่อง"การประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ"
การสัมมนา การประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนที่ 1
การสัมมนา การประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนที่ 2