มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของเอเซีย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นชุมชนวิชาการ และเป็นขุมปัญญาของอีสานและสังคม
แผนการดำเนินงานระยะยาว (กลยุทธ์การพัฒนา)
     1. พัฒนาวิทยาเขตหลักขอนแก่น (main campus) ให้มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และให้วิทยาเขตสารสนเทศ สถาบันสมทบ และการสร้างเครือข่ายร่วมมือและช่วยเหลือสถาบันอื่นเป็นกลไกในการขยายโอกาสทางการศึกษา
     2. ใช้นโยบายของสภามหาวิทยาลัยในการประเมินผลมหาวิทยาลัยและการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร การปฏิรูประบบราชการ และการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปรับรื้อและพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
     3. ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
     4. ขยายบัณฑิตศึกษา และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย
     5. ใช้บทบาทของการเป็นประตู (gate way) ไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคนี้ โดยอาศัยหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ความสัมพันธ์ที่สร้างสมมาแต่เดิม และศิษย์เก่า เป็นสะพานเชื่อมโยง และอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกลไกในการดำเนินการ" มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี "

     ภารกิจ (พันธกิจ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศโดยรวม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์เอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

งบประมาณแผ่นดิน
1. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ปีเริ่ม 2539 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 239,804,300 บาท
2. โครงการจัดตั้งและขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ปีเริ่ม 2539 ปีสิ้นสุด 2549 งบประมาณ 1,953,544,000 บาท
3. โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลน ปีเริ่ม 2536 ปีสิ้นสุด 2553 งบประมาณ 1,063,202,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ปีเริ่ม 2541 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 219,000,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศ ปีเริ่ม 2532 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 119,754,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงระบบฟาร์มเกษตร ปีเริ่ม 2541 ปีสิ้นสุด 2546 งบประมาณ 200,000,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ปีเริ่ม 2541 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 180,000,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ปีเริ่ม 2541 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 457,950,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีเริ่ม 2540 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 578,500,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีเริ่ม 2543 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 76,000,000 บาท
11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีเริ่ม 2543 ปีสิ้นสุด 2545 งบประมาณ 160,338,000 บาท
12. โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายใยแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีเริ่ม 2539 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 95,051,000 บาท
13. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์" ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 1,100,000 บาท
14. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "การพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรครบวงจร" ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 1,000,000
งบประมาณเงินรายได้
15. ซ่อมแซม/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาชุมชนที่พักอาศัย ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 2,500,000 บาท
16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 3,000,000 บาท
17. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 1,000,000 บาท
18. โครงการเตรียมความพร้อมพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 2,000,000 บาท
19. โครงการพัฒนาบุคลากร ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 1,500,000 บาท
20. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 2,000,000 บาท
21. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 20,000,000 บาท
22. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 8,243,400 บาท
23. โครงการพัฒนาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 10,000,000 บาท
24. สมทบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด 2544 งบประมาณ 30,000,000 บาท