กรมประมง
Department of Fisheries

แผนที่

หน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 กฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี
พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และด้านวิชาการประมงทุกสาขา
3. สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย แหล่งทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศ และดำเนินการเกี่ยวกับการทำการประมงร่วมกับประเทศอื่นๆ
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมง
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมง หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์ "มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน"พันธกิจ 1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล 3. กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน 4. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ
กรมประมง กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา อาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เว็บไซต์ของกรมประมงได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของกรมประมงต่อหน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชน ทั่วไปที่สนใจ ให้ทราบผลการปฏิบัติงานที่ได้ปฎิบัติมาแล้ว กรมประมงหวังว่า เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ เพื่อส่งผลประโยชน์ถึงประชาชนที่สนใจและใช้ประโยชน์จากกิจกรรมประมงโดยทั่ว กันอีกทางหนึ่ง


เป้าประสงค์
1. สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงและภาคการผลิตทุกระดับได้รับมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืนและคงความหลากหลายทางชีวภาพ
4. พัฒนางานวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ในการผลิตอย่างจริงจัง
5. เป็นผู้นำทางการประมงในภูมิภาค