กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works

     รับผิดชอบในการกำกับและควบคุมในการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุน พ.ศ. 2525 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ

2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

3. ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล