กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Treaties and Legal Affairs

แบ่งส่วนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองกฎหมาย
(3) กองเขตแดน
(4) กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
(5) กองสนธิสัญญา
ส่วนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ให้คำปรึกษาและความเห็นในปัญหากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
(ข) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายแก่หน่วยงานของกระทรวง
(ค) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาที่ทำโดยหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศ
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้ความรับผิดชอบของกระทรวงหรือของกรม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กระทรวง ทบวง กรมอื่นรับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ระหว่างประเทศ
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีด้วยวิธีการเจรจา การไต่สวน การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม การอนุญาโตตุลาการ การดำเนินคดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีด้วยวิธีการอื่น
(ฉ) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรหรือสถาบันด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกัยหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองเขตแดน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ความเห็นเกี่ยวกับตีความสนธิสัญญา เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับเขตแดนและเขตอำนาจ
(ข) ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและเจรจาเรื่องเขตแดนและเขตอำนาจ
(ค) ประสานการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับงานคดีเรื่องเขตแดน และเขตอำนาจในศาลระหว่างประเทศหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวแนวโน้ม และพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทย
(ข) แปลสนธิสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(ค) ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมยกร่างกฎหมายระหว่างประเทศ
(ง) พิจารณา เสนอแนะท่าทีทางกฎหมายของรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) กองสนธิสัญญา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) พิจารณา ตีความ และให้ความเห็นเกี่ยวกับสนธิสัญญา
(ข) ดำเนินการเพื่อจัดทำและเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา รวมทั้งบอกเลิกหรือถอนการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
(ค) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศต่าง ๆ เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ
(ง) เก็บรักษาตัวบทสนธิสัญญาและตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สนธิสัญญา และเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้งประมวลศึกษา วิจัย ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบองค์การสหประชา ชาติ และองค์การระหว่างประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฎหมายระหว่าง ประเทศในกรอบของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
(4) แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย