กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department


สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังการบัญชีภาครัฐ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักกฎหมาย
สำนักการเงินการคลัง
สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักความรับผิดทางแพ่ง
สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ
กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง
สำนักงานคลังเขต1-9
สำนักงานคลังจังหวัด
กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พันธกิจ
- กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนว ปฏิบัติด้านกฎหมายการคลังการ บัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐการตรวจสอบภายในค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณลูกจ้างและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง