สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

1. จัดทำนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ประสานและจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและกำหนดมาตรการ เพื่อดำเนินการให้มีประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการและจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน
7. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารที่ดิน การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ
8. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินการร่วมด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการกักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
"เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

พันธกิจ
จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจหลักของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
การจัดทำนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกัน และขจัดมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวัด ตลอดจนการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการ และแผนการจัดการและจัดทำรายงาน สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ การประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานสถานการณ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การดำเนินการตามมาตรการ ติดตาม ควบคุม กำกับ และให้สิ่งจูงใจในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโครงการพัฒนาต่างๆ การประสาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การกำหนดท่าทีแนวทางของประเทศต่อพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมต่างประเทศและการ ประสานร่วมมือรวมทั้งการบริการและการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
การสนับสนุนให้จังหวัด/ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดทำนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การติดตามวิเคราะห์ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ จังหวัดเพื่อเสนอแนะมาตรการ รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปี