บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited.

แผนที่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บมจ. อสมท มีภารกิจในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนโดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจที่ดำเนินการเอง ได้แก่ กิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักข่าวไทย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด นอกจากนี้ยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์
องค์กรสื่อสร้างสรรค์ชั้นนำ

พันธกิจ
1.ดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
2.ผลิตและจัดหา Content ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
3.ให้บริการออกอากาศ (Network Provider) ทุกช่องทาง (Platform) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4.เป็นองค์กรดิจิตอล (Digital Organization) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1) พัฒนาและรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

2) พัฒนาศักยภาพในด้ำน Creative การผลิตและการบริหารจัดการด้าน Contents

3) สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ในปัจจุบันและธุรกิจ Non-Broadcast

4) พัฒนาธุรกิจและโครงสร้างเพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Organization

5) พัฒนาการบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง