มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชา : ประกอบด้วย
- สำนักวิชาการจัดการ
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักวิชานิติศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์
- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ศูนย์: ประกอบด้วย
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
- ศูนย์บริการวิชาการ
- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

ส่วนงาน: ประกอบด้วย
-- ส่วนการเจ้าหน้าที่
- ส่วนการเงินและบัญชี
- ส่วนนโยบายและแผน
- ส่วนพัสดุ
- ส่วนสารบรรณอำนวยการและนิติการ
- ส่วนอาคารสถานที่
- ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ส่วนประสานงานบัณฑิต
- ส่วนรับนักศึกษา
- ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา
- ส่วนทะเบียนและประมวลผล
- ส่วนพัฒนานักศึกษา
- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
- ส่วนบริการงานวิจัย
- ส่วนประชาสัมพันธ์
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ภารกิจ: ประกอบด้วย
1.การผลิตบัณฑิต
2.การวิจัย
3.การบริการวิชาการแก่สังคม
4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.การปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่จะผลิตและพัฒนาทรัพยามนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของชาติ
- เพื่อตอบสนองความต้องการ การศึกษาระดับสูงของประชาชนในภาคเหนือตอนบน
- เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
- เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ