มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)
Dhonburi Rajabhat University