กรมการเงินกลาโหม
Defence Financd Department

1. สำนักงานการเงิน ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5871 Fax. 0-2980-5879
2.กองกลาง ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5863 Fax. 0-2980-5879
3. กองวิชาการและวิเคราะห์ระบบ ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5865 Fax. 0-2980-5879
4. กองการเงิน ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5864 Fax. 0-2980-5879
5. กองควบคุมการใช้จ่าย ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5866 Fax. 0-2980-5879
6. กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ที่อยู่ ศาลาว่าการกลาโหม Fax. 0-2221-6811
7. ศูนย์กรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5868 Fax. 0-2980-5879
8. สำนักงานผู้บังคับบัญชา ที่อยู่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) Tel. 0-2980-5882 Fax. 0-2980-5879
     1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

     2. ดำเนินการเรื่องเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม

     3. ควบคุม พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับ เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ เงินค่าจ้าง การขอบรรจุข้าราชการและลูกจ้าง เงินค่าใช้จ่ายต่างประเทศของกระทรวงกลาโหม

     4. ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุในความปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ในราชการของกระทรวงกลาโหม

     5. พัฒนาระบบงานและการบริหารทางการเงิน การบัญชี ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว

     6. วิเคราะห์และพัฒนาการใช้เครื่องจักรคำนวณในงานการเงินและการบัญชีของส่วนราขการขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

     7. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
     1. วิสัยทัศน์ - กรมการเงินกลาโหมมุ่งเน้นในการพัฒนากำลังพลและพัฒนาระบบงานต่างๆ ตามภารกิจของหน่วย ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกองทัพไทย อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
     2. แผนการดำเนินงานระยะยาว - การพัฒนาระบบงานและการบริหารทางการเงิน การบัญชี การเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ โดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกระบบเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเรียบร้อยยิ่งขึ้น
     - การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
     - การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
     กรมการเงินกลาโหมมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการที่ดินของกระทรวงกลาโหม มีเจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการเงินกลาโหม ปีเริ่ม พ.ศ. 2541 ปีสิ้นสุด 2542 งบประมาณ 15.4 ล้านบาท