มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

     มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้     มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย     มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี     มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาชน     มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก