สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Women's Affiars and Family Development

ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1. พัฒนาและเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. เสริมสร้างและพัฒนามาตรการ กลไกในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี ความเสมอภาคของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
3. ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการและทรัพยากรในการดำเนินการของเครือข่าย เพื่อส่งเสริม ศักยภาพ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว
4. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดำเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ
5. ส่งเสริมและประสานการดำเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีตามกฎหมาย
6. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
7. กำหนดมาตรฐาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด
8. ประสานข้อมูลด้านการส่งเสริมศักยภาพ ความเสมอภาค ความเป็นธรรมของหญิงและชาย และความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
        "เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว"
พันธกิจ
1. กำหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ภารกิจหลัก
ตามกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545

กฏกระทรวงฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยการกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ มีความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม และมุ่งสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมศักยภาพของหญิงและชายให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อ และชุมชน ร่วมกันสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาและความถนัดที่มุ่งไปสู่ลักษณะสตรีที่พึงประสงค์

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
เพื่อให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีหลักประกันคุ้มครอง และส่งเสริมปัจจัยที่เกื้อหนุนความเข้มแข็งของครอบครัว ตลอดจนทั้งหญิงและชายมีหน้าที่ร่วมกันสร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่น และมีการใช้เวลาร่วมกันอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

3. การพัฒนากลไกการทำงานด้านสตรีและครอบครัว
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายสตรีและครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยเฉพาะแผนงานและโครงการด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ มีการวางมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว