กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade

1. สำนักงานเลขานุการกรม ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5361-2
     โทรสาร. 0-2547-5361 E-mail : secret@dit.go.th2. กองนิติการ ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5405
      โทรสาร. 0-2507-5753 E-mail : legal@dit.go.th3. สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5386
      โทรสาร. 0-2547-5387 E-mail : rights@dit.go.th4. สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5368-9
      โทรสาร. 0-2547-5377-8 E-mail : pis@dit.go.th5. สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5391
      โทรสาร. 0-2547-5401 E-mail : agri2@dit.go.th6. สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5434
      โทรสาร. 0-2547-5426 E-mail : compet@dit.go.th7. กองส่งเสริมและพัฒนาตลาด ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5416-7
      โทรสาร. 0-2547-5415 E-mail : market@dit.go.th8. สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5463-5
      โทรสาร. 0-2547-5466 E-mail : operate@dit.go.th9. สำนักชั่ง ตวง วัด ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-4355
     โทรสาร. 0-2547-4356 E-mail : cbwmthai@cbwmthai.org
- ปฏิบัติงานและดำเนินการตากฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโภคภัณฑ์
   กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการคลังสินค้าหรือกิจการอื่นที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผล
   การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของกรม และดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล พัฒนาระบบและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
   การค้าภายในประเทศ
- จัดระบบส่งเสริมและพัฒนาการค้า การตลาด และตลาดภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม
- จัดระเบียบและส่งเสริมระบบการค้าสินค้าเพื่อรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีบทบาทพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
- จัดระบบและพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์
- จัดระเบียบเกี่ยวกับการค้า การตลาด รวมทั้งกำกับตรวจสอบและควบคุมการประกอบธุรกิจ พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบและดำเนินการเกี่ยวกับ
   มาตรการทางการค้าเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือ ตามที่รัฐมนตรีหรือ
   คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์อุทิศเพื่อส่วนรวมพันธกิจ1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด และการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน2. ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกร3. ดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการ ภาระค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม โดยค านึงถึงกลไกตลาด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง4. เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม5. ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า6. พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงด้านรายได้
2. สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเองและบรรเทาภาระค่าครองชีพได้
3. การชั่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
4. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า
5. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี