กรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือน) (ทย.)
Department of Airports

เนื่องจากได้มีกฏหมายปรัับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่โดยยุบเลิกกรมการบินพลเรือนและจัดตั้งใหม่เป็น 1. กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 2. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 3.กลุ่มงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 4. กลุ่มงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   ในส่วนของกรมท่าอากาศยานได้โครงสร้างใหม่ ดั้งนี้ 1. 1.สำนักงานเลขานุการกรม (สลก)
2. กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (กกบ.)
3. กองกฎหมาย (กกม.)
4. กองคลัง (กคง.)
5. กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (กสท)
6. ท่าอากาศยาน (ทอย.) ดูแลท่าอากาศยานในสังกัด จำนวน 28 แห่ง คือ
(1) ท่าอากาศยานกระบี่
(2) ท่าอากาศยานขอนแก่น
(3 ) ท่าอากาศยานชุมพร
(4) ท่าอากาศยานตรัง
(5) ท่าอากาศยานตาก
(6) ท่าอากาศยานครพนม
(7) ท่าอากาศยานนครราชสีมา
(8) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
(9) ท่าอากาศยานนราธิวาส
(10) ท่าอากาศยานน่านนคร
(11) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
(12) ท่าอากาศยานปัตตานี
(13) ท่าอากาศยานปาย
(14) ท่าอากาศยานพิษณุโลก
(15) ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
(16) ท่าอากาศยานแพร่
(17) ท่าอากาศยานแม่สอด
(18) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
(19) ท่าอากาศยานแม่สะเรียง
(20) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
(21) ท่าอากาศยานระนอง
(22) ท่าอากาศยานลำปาง
(23) ท่าอากาศยานเลย
(24) ท่าอากาศยานสกลนคร
(25) ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี
(26) ท่าอากาศยานหัวหิน
(27) ท่าอากาศยานอุดรธานี
(28) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
8. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พบร.)
9. กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร (กคม.)
10. กลุ่มมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย (กมภ.)
     กรมท่าอากาศยาน (Department of Airports) มีภาระกิจ ดังนี้
กรมท่าอากาศยานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการ ท่าอากาศยานและท่าอากาศยาน ให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศษรฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
(2) จัดให้มีท่าอากาศยานตามผลการศึกษาวิเคราะห์ตาม (1)
(3) ดำเนินกิจการท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปดดยถูกต้องตามกฎหมาย ถูกหลักเศรษฐกิจ และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และให้ได้มาตรฐานสากล
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามกฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้แบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน ดังนี้

สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและงานช่วยอำนวยการ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และห้องสมุด
(4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
(5) จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม พัฒนาระบบคอมพิงเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแผน
(6) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านความร่วมมือและความช่วยเหลือทางด้านกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานและจัดประชุมระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมและมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการแฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองก่อสร้างและบำรุงรักษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในท่าอากาศยานของกรมตามมารตรฐานด้วยความปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาท่าอากาศยาน
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาท่าอากาศยาน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นของกรม
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองกฏหมาย มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา เผยแพร่ และแนะนำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อกำหนดต่างๆ ที่กรมต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฏหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ กฏ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของท่าอากาศยาน
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(3) ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา แนะนำ และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งที่จำเป็นต่อการดำเนินการของท่าอากาศยาน
(4) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากก ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง มีอนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ เงินทุนหมุนเวียน ที่ดินอาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
(2) จัดทำแผนการของงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน และการบริหารงบประมาณและงบเงินทุนหมุนเวียน
(3) ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการคลังและการพัสดุ กับเจ้าหน้าที่ของกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการในกิจการท่าอากาศยาน
(2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม
(3) จัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าอากาศยานให้คุ้มค่าการลงทุน รวมทั้งแผนงานใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานให้เหมาะสมกับกิจการเชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ
(4) ศึกษาและเสนอแนะให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บตามกฏหมายและอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ตาม (3) ให้เหมาะสม
(5) เสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสังกัดกรม
(6) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการในกิจการท่าอากาศยานของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและรายงานอธิบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
(7) ประเมินผลการดำเนินงาน และเสนอแนะต่ออธิบดีเพื่อให้มีการปรับปรุงหรือพัฒนากิจการในภารกิจของกรม
(8) จัดทำแผนในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ท่าอากาศยานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ท่าอากาศยาน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ และดูแลกิจการท่าอากาศยานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามกฏหมาย กก ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่ง ตลอดจนความตกลงและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาสยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปษณีย?ภณฑ์ทางอากาศ
(3) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสนามบินสาธารณะ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

และในกรมท่าอากาศยานให้มีกลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินการภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่ ดังนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบังานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรม ให้เกิดสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรวต่ออธิบดีโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร เพื่อทำหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานการทำงานภายในกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบคุณภาพ รวมทั้งประเมินผลการประกันคุณภาพตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(2) ศึกษาและเสนอแนะให้มีการนำระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหารและท่าอากาศยานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(3) ติดตาม ประสานงานและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
(4) พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งประมวล วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานด้วยความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์กฏหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนของประเทศระหว่างประเทศเอกสารขององค์กรอื่นเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผน ระเบียบ มาตรฐานสนามบิน มาตรฐานการบริหาร และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกกหมาย กฏ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำโครงการ แผน และคู่มือการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของท่าอากาศยาน
(3) ประสานงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(4) ดำเนินการเพื่อให้ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมได้รับการรับรองด้านการดำเนินงานท่าอากาศยาน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


     **(ร่าง) วิสัยทัศน์ : ท่าอากาศยานภูมิภาคของประเทศรองรับการเดินทางด้วยมาตรฐานสากล **(ร่าง) พันธกิจ
 • ส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายกิจการท่าอากาศยาน
 • พัฒนายกระดับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินงานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบภายใต้หลักความคุ้มค่า
 •   
  **(ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารและพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล