กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources

วิสัยทัศน์องค์กร 
"บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม"

พันธกิจ
"จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"
ภารกิจหลัก
กรม ทรัพยากรธรณีมีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการสำรวจ ตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนด และกำกับดูแลเขตฟื้นที่สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.เสนอ ความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบายและแผนการสงวนการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
2.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการ สงวน การอนุรักษ์การฟื้นฟูและการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี รวมทั้ง กำกับดูแลประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรการ
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้การ ให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ การบริการทางวิชาการ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่
5.กำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ รวมทั้งรวบรวม จัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ของประเทศ
6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กลยุทธ์
  • พัฒนาศักยภาพ มาตราฐาน และคุณภาพของการสำรวจ วิจัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา
  • บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งรัดให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
  • เร่งรัด ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรณี แก่ชุมชนและหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้เกิดการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม
  • เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการฐานความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา โดยใช้ระบบสานสนเทศ
  • พัฒนาศักยภาพการสำรวจ วิจัยด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการลดผลกระทบปัจจัยเสี่ยง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดทำแผน มาตรการ แนวทาง ในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย โดยการมีส่วนร่วม
  •