กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Department of International Economic Affairs


แบ่งส่วนราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองสนเทศเศรษฐกิจ
(3) กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(4) กองส่งเสริมสัมพันธ์และความร่วมมือ
ส่วนราชการกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการ ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองสนเทศเศรษฐกิจ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ติดตาม ศึกษา ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์สภาวะ แนวโน้ม นโยบาย และพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของต่างประเทศ เพื่อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของไทย
(ข) ประสานและอำนวยความสะดวกกับภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศเพื่อขยาย โอกาสในด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในต่างประเทศ
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้านการเงิน การค้า การลงทุน เทคโนโลยี และการพัฒนา
(ข) เป็นหน่วยประสานงานกลางในการกำหนดนโยบายและดำเนินความร่วมมือทาง เศรษฐกิจกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือในระดับ พหุภาคี
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
(ข) เป็นหน่วยประสานงานกลางในการเจรจาจัดทำและการดูแลการปฏิบัติตามความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และดูแลความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนและความตกลงเพื่อการ เว้นการเก็บภาษีซ้อน
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจ
     กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางในการกำหนดและดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นหน่วยประสาน งานกลางของรัฐบาลในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและ องค์การระหว่างประเทศ ในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและพหุภาคี โดยให้มีอำนายหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์พัฒนาการและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เสนอแนะแนวทางในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้านการเงิน การค้า การลงทุน เทคโนโลยีและการพัฒนา
(2) เสนอแนะนโยบาย ท่าที และเข้าร่วมในการเจรจา ทำความตกลงและดำเนินการในกรอบความร่วมมือและความตกลงระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
(3) ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศเพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและ รักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
(4) ติดตาม รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการค้า การลงทุน ในต่างประเทศให้แก่ภาคเอกชนของไทย เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรฐกิจของภาคเอกชนของไทย
(5) ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจใน กรอบความร่วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย