กรมธนารักษ์
The Treasury Department

      อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์


1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 


2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 


3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 


มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้

1.สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของราชพัสดุบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 2. กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
มีอำนาจหน้าที่สำรวจ รังวัด จัดทำ และเก็บรักษาแผนที่ที่ราชพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านที่ราชพัสดุจัดทำและบริหารฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานที่ราชพัสดุให้บริการด้านข้อมูลที่ราชพัสดุแก่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย3.กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิสูจน์สิทธิ และการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ถอนสภาพที่ราชพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย4.กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ และการทำ นิติกรรมเกี่ยวกับราชพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย5.สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุกำหนดแนวทางและมาตรฐานการใช้ การบำรุง และการบูรณะอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุกำกับการดูแลการใช้ การบำรุงรักษา และการบูรณะอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจัดทำบัญชีราคามาตรฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจัดทำฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ใช้หรือนำไปจัดหาประโยชน์ในระบบสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย6.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
มีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย7.สำนักงานพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายในการบริหารและพัฒนาที่ราชพัสดุกำหนดแนวทางและมาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมทั้งแนวคิดและรูปแบบโครงการของที่ราชพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย8.สำนักบริหารเงินตรา
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่าย การแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่ายการรับส่งและการเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ จัดทำ ควบคุม และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง เช็คเงินผลประโยชน์ เช็คขัดข้องและใบนำส่งเงินของส่วนราชการ และการรับและนำส่งเช็คเงินผลประโยชน์ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง การออกเช็คสั่งจ่ายเงินคงคลัง การรับรองการจ่ายเงินคงคลัง การรับคืนแสตมป์ฤชากรและการเก็บรักษาและเบิกจ่ายแสตมป์อากรทะเบียนต่างด้าวบริหารจัดการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฝากและการเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยและทรัพย์สินของส่วนราชการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย9.สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบูรณะ และการเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจำหน่ายและแลกเปลี่ยนเงินตราของรัฐบาลไทยและของรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการสะสมเงินตราดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนและการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย10.สำนักกษาปณ์
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก และการจัดทำเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยุบ การหลอม การทำลาย และการล้างตัวเหรียญกษาปณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซมประตูห้องมั่นคง และซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัยของส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย11.สำนักงานเลขานุกรม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้ร่วมถึงปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และประสานราชการของกรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ความก้าวหน้า และผลงานของกรมบริหารจัดการงานห้องสมุดของกรมดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบและเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนดำเนินการด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย12.กองบริหารทรัพยากรบุคคล
มีอำนาจหน้าที่จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมในการปฏิบัติงานดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย13.กองแผนงาน
มีอำนาจหน้าที่จัดทำประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมรวบ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดจัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ และรวบรวมสถิติข้อมูล ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย14.สำนักการคลัง
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกรมดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย15.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีอำนาจหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรมบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานภายนอกเป็นศูนย์ระบบข้อมูลและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย16.สำนักกฎหมาย
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรากฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ในการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาที่ราชพัสดุ การประเมินราคาทรัพย์สิน การผลิตเหรียญกษาปณ์ และการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย17.สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


วิสัยทัศน์
       เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

กรมธนารักษ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนี้
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


โดยแยกเป็นลักษณะงานได้ดังนี้
1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ
           ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยว กับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ2.งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ และของสั่งจ้าง
ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจนถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำเครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้างต่าง ๆ ที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนสั่งจ้าง ทำการยุบหลอมทำลายและล้างตัวเหรียญกษาปณ์ ตลอดจน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมประตูห้องมั่นคงและจัดทำซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัยของส่วนราชการ3.งานด้านบริหารเงินตรา
ดำเนินการควบคุมการรับ - จ่ายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ การเบิก - ส่งเงินคงคลังของจังหวัด การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รับเช็คเงินผลประโยชน์รายได้ของรัฐ ตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์4.งานด้านทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน
ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตรา เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรัพย์สิน อันมีค่าของแผ่นดิน รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสะสมเหรียญกษาปณ์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ5.งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล