กรมการศาสนา (ศน.)
Department of Religious Affairs

กรมการศาสนา มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชน ของทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมให้แบ่งส่วนราชการกรมศาสนา ดังต่อไปนี้- สำนักงานเลขานุการกรม- กองศาสนูปถัมภ์- สำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม- กองส่งเสริมกิจการฮัจย์สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้๑) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษของกรม๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของกรม๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้าในงานด้านต่างๆ ของกรม๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม๕) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม๗) จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด๘) จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม๙) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกองศาสนูปถัมภ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี ของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ๒) ให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์๓) ดำเนินการให้การอุปถัมภ์ ประสานงานและควบคุมดูแลการเผยแผ่ศาสนาที่ทางราชการรับรอง๔) ดำเนินการประสานงานระหว่างผู้นำศาสนาและ ศาสนิกชนทุกศาสนาเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์๕) เสนอแนวการกำหนดนโยบายและมาตรการในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง๖) จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนพิธี ด้านมารยาทไทยในทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ทั้งในและต่างประเทศ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัยและวิชาการทางศาสนาอื่นแก่บุคคลทั่วไป๗) ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพระราชวัง รับสนองงานใน พระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง๘) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง เพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมทางศาสนานำไปสู่การเสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายสำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เกิดความรู้คู่คุณธรรม๓) เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายกองส่งเสริมกิจการฮัจย์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้๑) ดำเนินการ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ที่ครอบคลุมกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอะมีรุ้ลฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์๕) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ทำนุบำรุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(๒) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
(๕) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการดำเนินการขององค์การศาสนา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์องค์กรหลักในการส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดินภายใต้หลักธรรมทางศาสนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ๑. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี๒. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต๓. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา๔. อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
ยุทธศาสตร์
๑.รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน
๒. ส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณ ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. บูรณาการการทำงานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน
๔. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงานศาสนา


การดำเนินงานของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ/กิจกรรม๑. การสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑.๑ การสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานพระบรมราชานุเคราะห์ งานพระบรมราชูปถัมถ์ งานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี๑.๒ ธำรงและส่งเสริมงานศาสนพิธีและสถาบันพระมหากษัตริย์๑.๓ ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในทุกมิติพื้นที่๓. สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ องค์กรเครือข่าย สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมในมิติทางศาสนา๔. การนำศาสนสถาน ศาสนบุคคล ให้เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กเยาวชน และประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความปรองดองสมานฉันท์