กองบัญชาการกองทัพไทย (RTARF)
Royal Thai Armed Forces Headquarters

แผนที่

กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแล การดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลังการป้องกันราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรนำที่ทันสมัยในการอำนวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศและการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงเป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ