กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
Department of Energy Business

     กรมธุรกิจพลังงาน

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ให้กรมธุรกิจพลังงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการพลังงานในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน ตลอดจนการรองรับภาวะวิกฤติและ ภัยพิบัติที่ส่งผลต่อธุรกิจพลังงาน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังตอไปนี้
(๑) กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำมันชื้อเพลิง
(๒) กำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(๔) ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
(๕) ศึกษา วิจัย และพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
(๖) กำกับดูแลโรงกลั่นน้ำมันให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
(๗) เตรียมความพร้อมและปฏิบัติการด้านพลังงานในภาวะวิกฤติและภัยพิบัติที่มีผลต่อธุรกิจพลังงาน ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของกรม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สำนักบริหารกลาง
(๒) กองแผนงานธุรกิจพลังงาน
(๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
(๕) สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
(๖) สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(๗) สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
(๘) สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
(๙) สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อ ๔ ในกรมธุรกิจพลังงาน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ การดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมี อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมธุรกิจพลังงาน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนา การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของ้ หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖ สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของกรม งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการ ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ ยานพาหนะของกรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบ คุณธรรมของกรม
(๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกรม
(๖) ดำเนิการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(๗) ให้บริการรับคำขอทุกประเภทที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของ้ หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ กองแผนงานธุรกิจพลังงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง
(๒) เสนอแนะและให้คำปรึกษาการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ของกรม ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล
(๓) จัดทำแผนงานและงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม
(๔) จัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานในภาวะวิกฤตและ ภัยพิบัติที่มีผลต่อธุรกิจพลังงานตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของกรม
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

ข้อ ๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(๓) ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศและเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของกรม
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ และจัดทำรายงานด้านธุรกิจพลังงาน
(๕) เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านธุรกิจพลังงาน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๙ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำกับตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
(๒) วิจัยและพัฒนาเทคนิคพลังงานในด้านการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ และ การกำหนดลักษณะของภาชนะ ผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับรองมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านการทดสอบตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
(๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา และกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
(๒) ดำเนินการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) ดำเนินการกำกับดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
(๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา และกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(๒) ดำเนินการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) ดำเนินการกำกับดูแลการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
(๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา และกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน
(๒) ดำเนินการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเกี่ยวกับน้ำมันตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) ดำเนินการกำกับดูแลการขนส่งน้ำมันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
(๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดดำเนินการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๓ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาและกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
(๒) วิจัยผลกระทบของน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเครื่องยนต์และสิ่งแวดล้อม
(๓) สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) ดำเนินการกำกับดูแลลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงในการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
(๕) จัดเก็บและตรวจสอบลักษณะและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
(๖) รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการดำเนินคดีด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
(๗) ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง
(๘) สอบเทียบเครื่องมือและเปรียบเทียบห้องปฏิบัติการ
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการพิจารณาอนุญาตและจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและรับแจ้งเป็นผู้ขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิงตามที่กฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
(๒) จัดระบบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) กำหนดมาตรการ แนวทาง และระบบการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) ควบคุม ตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
(๕) ประมวลผลข้อมูลและติดตามสถานการณ์การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
(๖) กำกับดูแลโรงกลั่นน้ำมันให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งสาวนราชการ และอำนาจหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นส่วนราชการในกรมธุรกิจพลังงาน เปลี่ยนชื่อสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกองแผนงานธุรกิจพลังงาน และกำหนดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารของกรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้ง ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับ สภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
อ้างอิง : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานพ.ศ. ๒๕๕๖
ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ หน้า ๒๘ - หน้า ๓๓ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๖ ก

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการพันธกิจ๑. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง๒. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน๓. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง๔. เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ๕. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน
หน้าที่และภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน
(๑) กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำมันชื้อเพลิง
(๒) กำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) กำหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(๔) ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
(๕) ศึกษา วิจัย และพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
(๖) กำกับดูแลโรงกลั่นน้ำมันให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
(๗) เตรียมความพร้อมและปฏิบัติการด้านพลังงานในภาวะวิกฤติและภัยพิบัติที่มีผลต่อธุรกิจพลังงาน ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของกรม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย