กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
Department of Marine and Coastal Resources

แผนที่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อความมั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ


Vision : Marine and coastal resources will be managed to restore their sustainable abundance and richness.Mission : Specify policies and plans for the sustainable management of marine and coastal resources by adhering to good governance principle. In order to restore their abundance and promote their sustainable use.
1. เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

2. เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยืน

3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรการ

4. เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5. ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์

6. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

7. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

8. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

||
1. Formulate managerial policy and planning in order to undertake marine and coastal resources conservation and rehabilitation.

2. Amend rules, regulations and measures related to conservation, rehabilitation, management and use of marine and coastal resources for sustainable use.

3. Control, oversee, evaluate and monitor to ensure that laws, regulations and measures are compile with.

4. Encourage study, research and development of marine and coastal resources in order to support conservation and rehabilitation, including rare and endangered marine flora and fauna.

5. Identify marine and coastal resources sites that need to be conserved so these could benefit from resource protection; in addition, control and oversee initiative.

6. Promote understanding and public participation in resource conservation and rehabilitation.

7. Serve as an information center on national of marine and coastal resources.

8. Serve in the international arena by engaging in of marine and coastal resources collaboration with international organizations and governments.

9. Perform other functions, as required by law, observing the authority and duties of the Department of Marine and Coastal Resources or as designated by the ministry or the cabinet.